สี่ทาง Y (87.5°C) Double Swept Branch

สี่ทาง Y (87.5°C)  Double Swept Branch