สี่ทางลด 87.5°C (Shower Branch)

สี่ทางลด 87.5°C   (Shower Branch)